רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש לחג הפסח 2017

גאיה משחקי חשיבה בע"מ
מספר מכרז: מ(2052)2016
תאריך פרסום : 28/12/2016
תאריך הגשה : 01/02/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח


מכרז מספר מ(2052)2016

רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש לחג הפסח 2017

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת כ- 5,000 יחידות שי, עבור מתנדבי אגף הייעוץ לקשיש בחג הפסח 2017.

השי הנבחר: משחק חשיבה חברתי מאתגר.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שלא יפחת מ-500,000 ₪ לכל שנה בשנים 2013,2014,2015 מיבוא/ייצור/שיווק, מכירה או אספקה של משחקים.
  2. מחיר מירבי ליחידת שי לא יעלה על 60 ₪ כולל מע"מ, ויכלול את יחידת השי, האריזה וההובלה לסניפי המוסד ברחבי הארץ בהתאם לדרישת המזמין.
  3. המציע מתחייב לאספקת השי עד ליום 9.3.2017.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות בצירוף דוגמת השי, יש למסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 1.2.2017 בשעה 12:00.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עבור מר חיים שוורץ, עד ליום שלישי 10.1.2017. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

     תשובות  המוסד יימסרו ללא פירוט שם הפונה,  באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום     

      שלישי 24.1.2017.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.