אספקת ציוד משקי

פעמית קרטון ואריזות ע"מ
מספר מכרז: מ(2055)2014
תאריך פרסום : 11/12/2016
תאריך הגשה : 24/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 05/04/2017

1. פורסם כתב כמויות מעודכן -מצורפים שלושה גיליונות:

   להורדת גיליון מספר 1 ראשי - הכולל הסבר/הבהרות לאופן מילוי הצעת המחיר לכתב הכמויות - לחץ כאן.

   להורדת גיליון מס' 2 - סל מס' 1 - כתב כמויות-ציוד משקי - תחום היגיינה - לחץ כאן. 

   להורדת גיליון מס' 3 - סל מס' 2 - כתב כמויות - ציוד משקי - כללי - לחץ כאן.

2. לקבלת קבצי excel של כתב הכמויות ניתן לפנות לגב' לימור כהן צדק, החל מיום רביעי 19.4.2017

    בטלפון: 02-6709829 , או בטלפון נייד: 050-6284383.


עדכון מיום 3.4.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי,24.5.2017 שעה 12.00.
 2. יפורסם כתב כמויות עדכני אשר יפורסם עד ליום שני, 8.5.2017.

  כתב הכמויות המעודכן מחייב את כלל המציעים.

     בשאר תנאי המכרז אין שינוי.                         


עדכון מיום 26.3.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי,26.4.2017 שעה 12.00.  


2. יפורסם כתב כמויות עדכני אשר יפורסם עד ליום שלישי, 4.4.2017.                                                

    כתב הכמויות המעודכן מחייב את כלל המציעים.

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 31.1.2017

הודעה על שינויים במכרז

מ(2055)2014 אספקת ציוד משקי - דחיית מועד

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה נדחה ליום שלישי 28.2.2017.

2.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 29.3.2017 בשעה 12.00.

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


עדכון מתאריך  16.1.2017: 

מכרז מספר מ(2055)2014  -  אספקת ציוד משקי

הודעה על שינויים במכרז - דחיית מועד

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה נדחה ליום שלישי 31.1.2017.

 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 15.2.2017 שעה 12.00.

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 

 


 מכרז מספר מ(2055)2014

אספקת ציוד משקי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת ציוד משקי מספקים ארציים לסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ, בחלוקה לשני סלים, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

 1. אישור רו"ח כי למציע מחזור עסקי שנתי של לפחות 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל אחת מהשנים 2013,2014,2015 במידה והינו מגיש הצעה עבור סל אחד.
 2. הגשת הצעה לשני סלים מחייבת מחזור עסקי שנתי של  לפחות 2,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים המפורטות לעיל.
 3. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                 
 2.  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן. 
 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 , ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז  מספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 1.2.2017 בשעה 12:00.
 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 או באמצעות דוא"ל zvulunz@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 22.12.2016. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
 1. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, ללא פירוט שם הפונה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 16.1.2017.
 2. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.