קורס להכשרת קציני ביטחון (מנב"טים)

אוניברסיטת אריאל בשומרון
מספר מכרז: מ(2056)2016
תאריך פרסום : 18/01/2017
תאריך הגשה : 01/03/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח


מכרז מספר מ(2056)2016

קורס להכשרת קציני ביטחון (מנב"טים)

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לעריכת קורס להכשרת קציני ביטחון (מנב"טים) לעובדיו, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. המציע מוכר ע"י משטרת ישראל כמכללה/בית ספר המאושר לביצוע קורסים ורענונים למנהלי אבטחה. על המציע לצרף אישור תקף ממשטרת ישראל.
  2. המציע הינו מוסד מוכר ע"י הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על כך מטעם משרד החינוך.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

רכישת וקבלת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות-לחץ כאן. 
  2. בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד למוסד לביטוח לאומי - אגף הביטחון, רח' וולפסון 9 ירושלים למר יוסי שמואלי: באמצעות פקס: 04-8134964 או בדואר אלקטרוני yosish@nioi.gov.iI עד ליום שני 30.1.2017. שאלות הבהרה שיגיעו לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.
  1. כל השאלות והתשובות להן, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד בכתובת www.btl.gov.il/ דף הבית/מדור מכרזים/ קישור "שאלות ותשובות" עד ליום שלישי 14.2.2017.  
  2. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות -יום רביעי 1.3.2017 בשעה 12.00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל.
  4. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.