קורס ניתוח מערכות וניהול פרוייקטים

חברת "ג'ון ברייס"
מספר מכרז: ת(13)2016
תאריך פרסום : 22/01/2017
תאריך הגשה : 22/02/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח


מכרז מספר ת(13)2016

קורס ניתוח מערכות וניהול פרויקטים


המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לקיום קורס ניתוח מערכות למתכנתים בכיתה שתוצע ע"י הספק בירושלים.

משך תקופת ההתקשרות: לארבע שנים עם אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות של שנתיים  כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.    את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום,  מראש עמוד זה (קובץ המכרז").  

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

       להורדת המפ"ל - לחץ כאן.

2.    את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש בשתי מעטפות סגורות (אחת להצעת המחיר והשנייה למסמכי

       המכרז) ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד

      הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

       ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.    המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 22.2.2017 בשעה 12:00.

       המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו אל תיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל.

4.   שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה:  brachag@nioi.gov.ilעד יום 

      שני 30.1.2017.

      המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.   תשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד, ללא פרוט שם הפונה בדף הבית  מדור מכרזים 

     תחת הקישור שאלות /תשובות עד ליום 7.2.2017.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.