מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת "טלפייר"

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: ב(1004)2015
תאריך פרסום : 14/06/2017
תאריך הגשה : 16/08/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 30/07/2017

הודעה על שינויים במכרז ב(1004)2015:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינוי מועדים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה ליום רביעי 9.8.2017.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי , 16.8.2017 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

    

   מכרז מספר ב(1004)2015

מכרז מס' ב'(1004)2015 – מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת "טלפייר"

המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות שנתי לתחזוקה ותיקונים למערכות גילוי אש ועשן תוצרת "טלפייר" במשרדיו ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר מתן שירות והתקנה למערכות גילוי אש ועשן תוצרת "טלפייר". על המציע לצרף אישור זה להצעתו.

         
 2. המציע הינו בעל מחזור כספי בגין שירות של מערכות גילוי אש ועשן תוצרת "טלפייר" בהיקף שנתי של 150,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2014-2016.

   
 3.  ברשות המציע קיים מוקד לדווח תקלות מאויש 24 שעות ביממה.

   
 4. המציע חייב להיות עוסק מורשה/חברה/שותפות המנהל ספרים כחוק. המציע יצרף להצעתו אישור ניהול ספרים בתוקף ותעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות רלוונטית.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                      להורדת הסכם ההתקשרות -לחץ כאן.

  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות  

      שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד  

      הראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

  3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

  4. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל yonia@nioi.gov.il, עבור מר יוני אשר, עד יום              שני 26.6.2017. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  5. תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני

      17.7.2017.     

  6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 2.8.2017, בשעה 12:00.

  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.