התאמת שרותי נכים בסניפים: פתח תקוה, אריאל ועמנואל

המכרז בוטל. מכרז חדש יפורסם בהקדם.
מספר מכרז: ב(1001)2018
תאריך פרסום : 18/07/2018
תאריך הגשה : 29/08/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב (1001) 2018 : התאמת שרותי נכים בסניפי פתח תקוה, אריאל ועמנואל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים בסניפיו שבפתח תקוה- רחוב רוטשילד 72, באריאל – רחוב אורי בראון 6 ובעמנואל- רחוב חתם סופר 1 והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג מקצועי 100 ובהיקף כספי ג'-1 לפחות במקצוע בנייה או סיווג 131 במקצוע שיפוצים בהיקף כספי א-1 לפחות.
  2. על המציע לצרף אישור רואה חשבון על מחזור כספי (הכנסות) מעבודות בנייה, שלא יפחת מסך של 500,000₪ לשנה, ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.

     פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא     מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

    אופן הגשת ההצעות:
     
    1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות -

          לחץ כאן .

      2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות   שליח, לתיבת 

          המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד ראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל 

          מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.    

     3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

     4. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל yorama@nioi.gov.il   ו/או  לפקס/מייל

        153506284400  עבור מר יורם עסיס עד ליום שני, 30.7.2018.  אין המוסד  לביטוח לאומי  מתחייב לענות 

         לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

    5. תשובות  המוסד יימסרו במרוכז, ללא פרוט שם הפונה,  באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו  צוינה לעיל, עד 

       ליום שני, 13.8.2018.

   6.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 29.8.2018, בשעה 12:00.

  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.