מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפי המוסד לביטוח לאומי

המכרז הסתיים. לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1002)2017
תאריך פרסום : 17/05/2017
תאריך הגשה : 12/07/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מספר מכרז ב(1002)2017
מכרז מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפיו ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות שרות ואספקת ציוד כיבוי אש שלא יפחת מ-500,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2014,2015,2016. להוכחת עמידתו בתנאי הסף, יצרף המציע הצהרה שלו ע"ג נספח י' 1 ואישור רו"ח על מחזור כספי שבנספח י' 2.
 2. על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר שהמציע מורשה כחברה   למתן שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים בהתאם לתו תקן 129 חלק 1.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות  

      שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד  

      הראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

  3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

  4. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל yonia@nioi.gov.il  ו/או

       לפקס  02-6709341  .

      עבור מר יוני אשר, עד ליום שני 5.6.2017. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות  

      שיגיעו לאחר מועד זה.

  5. תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני

      26.6.2017.    

  6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 12.7.2017 בשעה 12:00.

  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.