מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפי המוסד לביטוח לאומי

קבוצת אלנור טכנולוגיות אש בע"מ
מספר מכרז: ב(1002)2017
תאריך פרסום : 11/07/2018
תאריך הגשה : 10/10/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב (1002) 2017 : מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפיו ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות שרות ואספקת ציוד כיבוי אש שלא יפחת מ-500,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.
 2. על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר שהמציע מורשה כחברה   למתן שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים בהתאם לתו תקן 129 חלק 1.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא     מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

   אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת ההסכם - לחץ כאן.
      
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות  

      שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד  

      הראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.

  3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

  4. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל shimonk@nioi.gov.il   ו/או לפקס  02-6709494      

      עבור מר שמעון קלה, עד ליום שלישי 31.7.2018. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות

      לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  5. תשובות  המוסד יימסרו במרוכז, ללא פרוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו  

      צוינה לעיל, עד ליום שני, 20.8.2018.

  6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 10.10.2018, בשעה 12:00.

  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.