שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר כפר קאסם

ועדת המכרזים ביטלה את זכייתו של המציע.
מספר מכרז: ב(1007)2017
תאריך פרסום : 20/06/2018
תאריך הגשה : 25/07/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1007)2017: שכירת משרדים  עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר כפר קאסם                                                    

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר כפר קאסם, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש יהא כ- 250  מ"ר ברוטו, במפלס אחד,  אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 7 להסכם השכירות .ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות שלושה מקומות חניה לשימוש הבלעדי של המוסד.
 3. הנכס המוצע יהא במיקום אשר על פי שיקול דעתו של המוסד הינו מרכזי בעיר כפר קאסם.
 4. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 6 להסכם השכירות.
 5. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 6 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.
   
  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני 2.7.2018  לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il
 4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני, 16.7.2018.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  25.7.2018  בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.