אספקה והתקנת גופי תאורת חירום

מספר מכרז: ב(1008)2015
תאריך פרסום : 14/05/2017
תאריך הגשה : 16/08/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/06/2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה יידחה ליום שני 17.7.2017.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי 16.8.2017 שעה 12.00.


      בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


                                         מכרז מספר ב(1008)2015

                                 אספקה והתקנת גופי תאורת חרום

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") מזמין בזאת הצעות מחיר לאספקת והתקנה מערכות תאורת חירום במשרדי המוסד ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע להיות קבלן חשמל הרשום בחברת הקבלנים בענף 160, סיווג א-1. להוכחת עמידתו בתנאי זה על 
    המציע לצרף תעודת רישום בתוקף של רשם הקבלנים.

 1. על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת מערכות בקרת חירום וגופי תאורת חירום, בהיקף שנתי של לפחות 200,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2014 ,2015 ,2016. את הניסיון יש לפרט בטבלה שבנספח ה' למסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

 1. ניתן להוריד את  מסמכי המכרז, ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 19.7.2017 בשעה 12.00.   
 4. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד יום שני 29.5.2017 באמצעות פנייה אל מר בני זייסנו בדואר אלקטרוני : BENNYZ@NIOI.GOV.IL  אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.
 5. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יימסרו באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל בדף הבית מדור מכרזים עד ליום  שני 26.6.2017.
 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.