קירוי ארקדה סניף תל-אביב

 
מספר מכרז: ב(1014)2016
תאריך פרסום : 26/07/2017
תאריך הגשה : 18/10/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מ(2028)2017: קירוי ארקדה סניף תל אביב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות לקרוי ארקדה בסניפו שברחוב יצחק שדה 17 תל אביב והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.  על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.  על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג 100 ובהיקף כספי ג-1 לפחות במקצוע

    בנייה וסיווג 150 במקצוע קונסטרוקציות פלדה בהיקף כספי א-1 לפחות.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:  

  1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן. 
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.   סיור קבלנים יתקיים ביום  שלישי 15.8.2017 בשעה  11.00 בסניף המוסד בתל אביב ברחוב יצחק שדה 17.
     ההשתתפות בסיור הינה חובה, ומציע  שלא יירשם וישתתף בסיור, לא יוכל להגיש את  הצעתו למכרז.   

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל yorama@nioi.gov.il , או לפקס  שמספרו 02-6513827            למר יורם עסיס עד יום  שני 28.8.2017. המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.
    תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל, באופן מרוכז, ללא            פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום שלישי 19.9.2017.

5. המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז: יום רביעי, 18.10.2017 בשעה 12.00.
    המוסד לביטוח לאומי לא יתייחס להצעות שתגענה לאחר מועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי             שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.