עבודות בנייה ושיפוצים לשכה משפטית סניף ירושלים

מ.ש.י.  יצקן בנייה ופיתוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1016)2017
תאריך פרסום : 15/07/2018
תאריך הגשה : 29/08/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1016)2017:  עבודות בנייה ושיפוצים לשכה משפטית סניף ירושלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים בלשכה המשפטית שבסניפו ברחוב  בן שטח 4  בירושלים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות)מעבודות בנייה שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ לשנה ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017. יש לצרף אישור רו"ח  כמפורט בנספח ה' למכרז.
 2. על המציע לצרף אישור כי הוא רשום בפנקס רשם הקבלנים, סיווג מקצועי 100 והיקף כספי ג-1 לפחות במקצוע בנייה או  סיווג 131 במקצוע שיפוצים בהיקף כספי א-1 לפחות.
 3. המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר יורם עסיס באמצעות מייל yorama@nioi.gov.il  עד ליום שני 30.7.2018. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
 3. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז, ללא פרוט שם הפונה, עד ליום שני 13.8.2018 באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל במדור מכרזים.
 4. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 , ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה. הגשת ההצעות תהיה על פי סעיף י"ז למכתב הפנייה במסמכי המכרז.
 5. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 29.8.2018 בשעה 12.00.
 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.