שירות שנתי והתקנה למערכות כיבוי במים - ספרינקלרים

א.ר. תעשיות מיגון, גילוי וכיבוי אש בע"מ
מספר מכרז: ב(1017)2015
תאריך פרסום : 09/08/2017
תאריך הגשה : 01/11/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 13/09/2017

הודעה על שינויים במכרז מספר ב(1017)2015

שרות שנתי והתקנה למערכות כיבוי במים - "ספרינקלרים"

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:   

1. בסעיף ב'1 לתנאי הסף מבוטלת הדרישה של "תקן ישראלי 1596, ת"י 448 ותקני N.F.P.A (או

   תקנים אחרים רלוונטיים בתוקף בעת ביצוע העבודה)".

2. בסעיף ב'8 לתנאי הסף יתווסף התנאי הבא: "ככל שהמציע הוא תאגיד רשום במרשם

   התאגידים עליו לצרף נסח עדכני מלא מרשות התאגידים המעיד כי למציע אין חובות אגרה

   שנתית לשנים שקדמו לשנה שבה הוגשה ההצעה, וכן במקרה של חברה, כי לא מצויין שהמציע

   הוא חברת מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום רביעי 1.11.2017 בשעה 12.00.  

   המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 

 

 

 


מכרז מספר ב(1017)2015: שרות שנתי והתקנה למערכות כיבוי במים - "ספרינקלרים"

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שרות שנתי והתקנה למערכות כיבוי במים-ספרינקלרים במשרדיו ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר מתן שרות והתקנה למערכות כיבוי מים- ספרינקלרים, תקן ישראלי 1928, תקן ישראלי 1596, תקן ישראלי 448 ותקניN.F.P.A .
  2. על המציע לצרף אישור מרו"ח על ביצוע עבודות שרות והתקנה של מערכות כיבוי במים-ספרינקלרים, בהיקף שנתי של 150,000  ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2014,2015,2016.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה (קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות -           לחץ  כאן. 

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת

    המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר 

     תומס זביטשוילי.

3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6709341 או במייל yonia@nioi.gov.il   עד ליום רביעי

    23.8.2017. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.  תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  שני, 18.9.2017.

     במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

6.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 18.10.2017 בשעה 12.00.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי 

     שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.