אספקה והתקנת דלתות חשמליות בסניפי המוסד

דורמטיק בע"מ
מספר מכרז: ב(1019)2017
תאריך פרסום : 10/01/2018
תאריך הגשה : 28/02/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1019)2017: אספקה והתקנת דלתות חשמליות בסניפי המוסד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות אספקה והתקנה של דלתות חשמליות בסניפי המוסד ברחבי הארץ.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. על המציע להמציא עם הגשת הצעתו אישור כי הדלת המוצעת על ידו הינה בעלת תו תקן לאיכות המוצר-CE-תקן אירופאי.
  3. על המציע להיות בעל מחזור כספי מעבודות התקנת דלתות חשמליות בסכום שלא יפחת מ-800,000 ₪ ללא מע"מ, בשנה,לכל אחת מהשנים 2014,2015,2016.יש לצרף אישור רו"ח.

     
    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

     אופן הגשת ההצעות:  
  1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

   2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים של 

         המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס 

          זביאטשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם  המכרז ומספרו. נא לוודא  קבלת אישור מסירה.

   3.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל yorama@nioi.gov.il , עבור  מר יורם עסיס עד יום 

         חמישי 25.1.2018.   המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.
         תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל,  באופן מרוכז, ללא 

         פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום שלישי 13.2.2018.

   4.   המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו יום רביעי 28.2.2018 שעה 12.00.

   5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי על-פי 

        שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.