שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביישוב מסעדה

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ב(1032)2017
תאריך פרסום : 29/08/2018
תאריך הגשה : 31/10/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1032)2017: שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביישוב מסעדה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים ביישוב מסעדה ברמת הגולן, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הוא כ- 250 מ"ר ברוטו במפלס אחד, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 7 להסכם השכירות ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד, ומדידתו תהיה סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות שלושה מקומות חניה לשימוש הבלעדי של המוסד.
 3. הנכס המוצע יהיה במיקום אשר על פי שיקול דעתו של המוסד הינו מרכזי ביישוב מסעדה.
 4. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב של שלד, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד, כמפורט במפרט הטכני שבנספח 6 להסכם השכירות.
 5. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 6 להסכם השכירות, ותוגש לפי מחיר למ"ר בש"ח לא כולל מע"מ. 

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. בראש השנה, יום הכיפורים וסוכות (כולל בחול המועד) המשרד הראשי סגור.
 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום רביעי, 3.10.2018 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il
 5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, באופן מרוכז, ללא ציון שם הפונה, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני, 15.10.2018.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  31.10.2018  בשעה 12:00.
 7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.