הדפסה ואספקה של חוברות וספרים

איילון עמית ורפי בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2017
תאריך פרסום : 21/06/2017
תאריך הגשה : 26/07/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ה(1) 2017

הדפסה ואספקה של חוברות וספרים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להדפסה ואספקת חוברות וספרים, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי  המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל 4A, ביד או  באמצעות שליח,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטיאשבילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות- יום רביעי 26.7.2017  בשעה 12:00.
  4. בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לפנות אל מר ירון שטיין בכתב בפקס 02-6527130 או באמצעות מייל שמספרו archive2@nioi.gov.il עד ליום שני שני 3.7.2017.
    תשובות לשאלות הבהרה  תפורסמנה לא יאוחר מיום רביעי 12.7.2017 באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו : www.btl.gov.il. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.                                                                                                                                              
  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.