ייצור ואספקת מעטפות כיס

גברעם מעטפות איכות בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2017
תאריך פרסום : 21/06/2017
תאריך הגשה : 26/07/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ה' (2) 2017

    ייצור ואספקת מעטפות כיס  

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה של מעטפות כיס, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.  
  2. בשאלות הבהרה ניתן לפנות אל מר ירון שטיין בכתב באמצעות פקס' שמספרו 02-6527130 או באמצעות דוא"ל: archive2@nioi.gov.il עד ליום שני 3.7.2017. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום רביעי 12.7.2017, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו- www.btl.gov.il .
  3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או תומס זביטיאשבילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 26.7.2017 בשעה 12:00.

  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.