אספקת נייר בגיליונות גדולים

דגניר בע"מ
מספר מכרז: ה(3)2018
תאריך פרסום : 04/11/2018
תאריך הגשה : 12/12/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ה(3)2018 : אספקת נייר בגיליונות גדולים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר בגיליונות גדולים, על פי הפרוט המופיע  במסמכי המכרז.  

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעה רשימה של שלושה לקוחות לפחות, שלהם ביצע עבודות בשווי כספי של  50,000 ₪ לפחות, לכל לקוח, בשנים 2015,2016,2017  (לפחות לקוח אחד בכל שנה).
  2. המציע יצרף להצעה אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי    חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 12.12.2018 בשעה 12:00.
  4. שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר ירון שטיין באמצעות פקס שמספרו 02-6527130  עד ליום שלישי, 13.11.2018. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של  המוסד, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שני, 26.11.2018.
  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.