ביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים

עודד פניני, "שלווה אבומוך ייעוץ פסיכולוגי(המאבחנים: מחמוד עאסלה, יוסף נאשף, וואיל אבו מוך), "הקרן למפעלי שיקום"(המאבחנת אולגה בס), יצחק שחר, ד"ר רון גאגין, מחמוד דאוד, גאנאמה עבד אלקאדר
מספר מכרז: מ(2015)2015
תאריך פרסום : 17/05/2017
תאריך הגשה : 25/10/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 03/09/2017

פורסמה הודעה בדבר שינויים במכרז וכן פורסם קובץ שאלות ותשובות. ניתן לעיין בפרסומים אלה בקישור "שאלות ותשובות".

עדכון מיום 20.8.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינוי מועדים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה ליום רביעי, 13.9.2017.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי, 25.10.2017   בשעה 12.00.
 3. במעמד תשובות ההבהרה, יפורסם עדכון באינטרנט על שינויים במסמכי המכרז.

    

עדכון מיום 16.7.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינוי מועדים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה ליום רביעי 23.8.2017.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי, 18.10.2017 בשעה 12.00.
 3. יפורסם עדכון באינטרנט על שינויים במסמכי המכרז.


עדכון מיום 28.6.2017:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינוי מועדים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה ליום שני 17.7.2017.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי 9.8.2017 שעה 12.00.

    

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר מ(2015)2015 : ביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו- פסיכולוגיים

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד"), מבקש לקבל בזאת הצעות לביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים, אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים לילדים ברחבי הארץ, למבוטחי המוסד שיופנו על ידו לצורך כך (להלן: "השירותים"/"אבחונים").

האבחונים נדרשים לצורך קבלת החלטה בנוגע לתביעות המבוטחים לפי הוראות פרק ט' ולפי הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 ולפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                             להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב לגב' ענבל פינץ, באמצעות דואר אלקטרוני : inbalfi@nioi.gov.il עד ליום שני 12.6.2017.                                                                                    המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
 1. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר  www.btl.gov.il, דף הבית/אודות/ מכרזים ללא ציון שם הפונה,  עד ליום  שני 3.7.2017.
 2. במכרז זה לא יתקיים כנס ספקים.
 3. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי 26.7.2017 בשעה 12:00.                                                המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.