מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי

המשרדים הזוכים הם:
תחום ליטיגציה - גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג,  משה ניסים רינקוב סנדרוביץ
תחום פלילי - יוסף ישורון ושות'
תחום מכרזים - שרקון בן עמי,  קפלן אלון גור,  כהן וילצ'ק ושות'
דיני עבודה - הרצוג פוקס נאמן,  מ. פסי ושות',  ש. הורוביץ ושות'
מספר מכרז: מ(2016)2018
תאריך פרסום : 25/03/2018
תאריך הגשה : 23/05/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2016) 2018:  מתן שירותים משפטיים למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעוניין בקבלת הצעות ממשרדי עורכי-דין, למתן שירותים משפטיים בתחומים שונים כמפורט להלן:

 • התמחות בייצוג בבתי משפט בתחום האזרחי -מסחרי, לרבות נזיקין, תובענות ייצוגיות,   

עסקאות מסחריות והליכי חדלות פרעון (להלן ליטיגציה).

 • דיני עבודה
 • תחום פלילי
 • מכרזים

השירות הנדרש הינו שירות משפטי כולל, לרבות: ייצוג משפטי בפני ערכאות משפטיות ועריכת עסקאות מסחריות, הכנת כתבי טענות, ייעוץ משפטי, הכנה וכתיבה של חוות דעת, וכל שירות משפטי אחר הנדרש ע"י המוסד.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע הינו משרד שמנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת, ומדווח לרשויות השונות כגוף אחד, וגוף זה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת.
 2. המציע מבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת (כאמור בנספח ו' למכרז).

   

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים כמפורט בסעיפים 16.1 ו-16.2 למכרז, יש להגיש ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטיאשבילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי, 23.5.2018 בשעה 12:00.
 4. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה:  tal_b@nioi.gov.il   עד ליום שני 16.4.2018.
  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
 5. התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני, 7.5.2018. 
 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.