מאגר מעבדות מחקר התנהגותי עבור המוסד לביטוח לאומי

בית ספר למינהל עסקים האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים, המרכז הבינתחומי הרצליה, הפרוקולטה למדעי החברה אוניברסיטה עברית ירושלים, הפקולטה החקלאית של האוניברסיטה העברית ברחובות, אוניברסיטת בר אילן
מספר מכרז: מ(2020)2017
תאריך פרסום : 13/08/2017
תאריך הגשה : 25/10/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מ(2020)2017 : מאגר מעבדות מחקר התנהגותי עבור המוסד לביטוח לאומי

כללי:

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מבעלי מעבדה למחקרים התנהגותיים לצורך הקמת מאגר מעבדות מחקר עבור המוסד לביטוח לאומי.  

תנאי הסף, תיאור העבודה ואופן התשלום, מפורטים במסמכי המאגר.

קבלת מסמכי הצטרפות למאגר:
את מסמכי הבקשה להצטרפות למאגר ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

שאלות הבהרה:

שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל  ofirp@nioi.gov.il  עד ליום שני 28.8.2017.

התשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באופן מרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי, ללא פרסום שם הפונה, עד ליום שני 18.9.2017.

אופן הגשת הבקשות:

את מסמכי הבקשה המלאים יש להעביר לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי, 25.10.2017  בשעה 12:00. הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יידונו.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והוא יהיה רשאי,  על פי שיקול דעתו לבחור במספר זוכים או לבטלמכרז זה מכל סיבה שהיא.