ביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות

ההצעות הזוכות הן:
משרד רו"ח מיכאל וייצמן ושות' .
משרד רו"ח אלקלעי מונרוב ושות'.
מספר מכרז: מ(2021)2017
תאריך פרסום : 15/11/2017
תאריך הגשה : 27/12/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מספר מ(2021)2017:  ביצוע ביקורת חקירתית עבור אגף החקירות

 

המוסד לביטוח לאומי מבצע על פי דין חקירות בכל ענין הנוגע לחוק  הביטוח הלאומי או לחוקים שהמוסד אמון על ביצועם. לשם כך נדרשת לעיתים בקורת חקירתית כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

  1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השרותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכלאחת מהשנים : 2014,2015 ו-2016. יש לצרף הצהרה מאושרת ע"י רו"ח כמפורט במסמכי המכרז.
  3. המציע הינו בעל נסיון מוכח לביצוע בקורת חקירתית עבור גופים בארץ במסגרתו ביצע לפחות שתי עבודות בקורת חקירתית בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
    להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות  מייל  yoelm@nioi.gov.il  עד יום שני, 27.11.2017. פניות לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות  המוסד לשאלות ההבהרה יימסרו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום רביעי 13.12.2017..
  3. את ההצעות בצרוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנילווים, יש להגיש במעטפה סגורה על פי המפורט במסמכי המכרז, לארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או תומס זביטאשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 27.12.2017 בשעה 12.00.
  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.