רכישת שי למתנדבי ייעוץ לאזרח הוותיק ראש השנה תשע"ח - 2017

מספר מכרז: מ(2028)2017
תאריך פרסום : 31/07/2017
תאריך הגשה : 23/08/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח


מכרז מספר מ(2028)2017: רכישת שי למתנדבי ייעוץ לאזרח הוותיק ראש השנה תשע"ח-2017  

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת, לקבל הצעות לרכישת 5,000 יחידות שי למתנדבי אגף ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו.

השי הנבחר הוא "שייקר בלנדר להכנת משקאות ושייקים בריאים" הכולל לוח שנה לקיר וכרטיס ברכה וכן אריזה והובלה לסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

  1. המציע יתחייב כי ביכולתו לספק כ-5,000 יחידות שי עד ליום ראשון, 10.9.2017.
  2. על המציע להיות חברה/שותפות/עוסק מורשה, המנהל ספרים כחוק, ולצרף להצעה תעודת עוסק מורשה ואישור תקף עפ"י עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו -1976.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). - להורדת הסכם ההתקשרות -  לחץ כאן. 
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב למר חיים שוורץ, באמצעות פקס' 08-9451335, עד יום ראשון 6.8.2017. המוסד לא יתייחס לשאלות שתגענה לאחר מועד זה.תשובות  המוסד לשאלות, תימסרנה במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום רביעי,  16.8.2017.
  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים לרבות דוגמת השי, יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.   .


  1. המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 23.8.2017 בשעה 12:00.

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.