אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

שירביט חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2030)2017
תאריך פרסום : 18/10/2017
תאריך הגשה : 22/11/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2030)2017:  אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד לשנת 2018. רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח, בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז תקף ליום הגשת ההצעה.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
  2. במשך שלוש השנים האחרונות (2014,2015,2016) היו למציע שלושה לקוחות לפחות בהיקף פרמיה בביטוח רכב של 400,000 ₪ לפחות לשנה, לכל לקוח.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

    אופן הגשת הצעות למכרז:

 א.   קבלת מסמכי המכרז:  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.     להורדת ניסיון תביעות לשלוש השנים האחרונות - לחץ כאן.

 ב.   הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד

      הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי 22.11.2017  בשעה 

      12:00. הביטוח הלאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

 ג.   שאלות הבהרה למכרז: ניתן להפנות לאשת הקשר, גב' ציונה קלימי באמצעות דוא"ל tziona@nioi.gov.il  או 

     באמצעות פקס'  02-6540836 עד ליום שלישי 7.11.2017.

     תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, באתר האינטרנט, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שני 

     13.11.2017.

 ד.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה 

      שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.