הצבה, תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים

לא נבחר כל  זוכה.
מספר מכרז: מ(2033)2018
תאריך פרסום : 29/07/2018
תאריך הגשה : 17/10/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2033)2018 : הצבה, תחזוקה ותפעול של מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים

המוסד לביטוח לאומי מזמין ספקים להגיש הצעות להצבת מכונות לשתייה קרה בסניפי הביטוח הלאומי, בחלוקה לשלושה אזורים : צפון, דרום ומרכז, והכל בהתאם למסמכי המכרז .

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

    1. היקף הכנסותיו המצטבר של המציע מהצבה והפעלה של מכונות שתייה, בכל אחד מהשנים הבאות 2015, 2016, 2017 הינו 180,000 ₪ לפחות.
    2. למציע ניסיון מוכח ורציף של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, במתן שירותים דומים - הצבה, תחזוקה ותפעול של מכונות שתייה קרה. הניסיון כולל: 4 מכונות לפחות המוצבות באתרים שונים של 3 לקוחות שונים (בסך הכל -12 מכונות לפחות), בכל אחת מאותן שנים. להוכחת העמידה בתנאי סף זה, המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי עו"ד על הניסיון  המוכח  בתחום השירותים הנדרשים, כמפורט בנספח ה' למכרז.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז") - להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. בשאלות הבהרה ניתן לפנות באמצעות דוא"ל  shlomoda@nioi.gov.il עד ליום שני 13.8.2018 .המוסד לא יתייחס לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

       תשובות  המוסד לשאלות, יימסרו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל,      

       עד ליום שלישי, 4.9.2018.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו, או מר תומס זביטשוילי, על פי המפורט במסמכי המכרז.

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי, 17.10.2018 בשעה 12:00.

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא    יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.