הקמת שישה מרכזים לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזורים חולון, נצרת, חיפה, ראש פינה, נתניה או חדרה ואשדוד

הזוכים הם:
חברת "מדיטון" - זכתה באזורים: חיפה, ראש פינה, נצרת, נתניה/חדרה.
חברת "הוד עמל" - זכתה באזורים: חולון ואשדוד.
מספר מכרז: מ(2040)2018
תאריך פרסום : 26/08/2018
תאריך הגשה : 14/11/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2040)2018 : הקמת שישה מרכזים לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזורים חולון, נצרת, חיפה, ראש פינה, אשדוד, נתניה או חדרה

המוסד לביטוח לאומי מתכוון להקים שישה מרכזים נוספים לייעוץ והכוונה בנושא הועדות הרפואיות, אשר יעניקו את השירות למבוטחים מחוץ לכותלי המוסד, וזאת במטרה לעזור להם למצות את זכויותיהם, לפשט את השירות ולהגיע מוכנים לוועדות הרפואיות.  

מיקום מרכזי הסיוע :

1.       מרכז סיוע נוסף באזור המרכז שימוקם בחולון.

2.       מרכז סיוע באזור הצפון שימוקם בנצרת.  

3.       מרכז סיוע בחיפה שימוקם בחיפה (עקב סיום התקשרות במכרז קיים).

4.       מרכז סיוע בגליל שימוקם בראש פינה.

5.       מרכז סיוע באזור השרון שימוקם בנתניה או בחדרה.

6.       מרכז סיוע נוסף באזור הדרום שימוקם באשדוד.

 

תמצית תנאי המכרז:

 1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל, בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 2. המציע הינו בעל ותק של חמש שנים לפחות (בשנים 2013 -2017) במתן שירותים רפואיים, ללקוח מוסדי ציבורי/ממשלתי אחד לפחות.             

פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע  במפרט  שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת  המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות  (לכל אזור יש להגיש הצעה נפרדת ומלאה):

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה (קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני: diklasha@nioi.gov.il עד ליום  חמישי, 4.10.2018.
  אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיישלחו לאחר מועד זה.
 3. תשובות  המוסד יימסרו יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  שני 29.10.2018.
 4. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי. על גבי המעטפה יש לציין רק את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. בראש השנה, יום הכיפורים וסוכות (כולל בחול המועד) המשרד הראשי סגור.
 6.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 14.11.2018 בשעה 12:00.
 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.