אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

 
מספר מכרז: מ(2041)2018
תאריך פרסום : 31/10/2018
תאריך הגשה : 28/11/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/11/2018

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

התאריך האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום חמישי 22.11.2018.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי. ​


 מכרז מס' מ(2041)2018: אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד לשנת 2019 רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח, בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז, בתוקף ליום הגשת ההצעה.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
  2. במשך שלוש השנים האחרונות (2016,2017,2018) היו למציע לכל הפחות שלושה לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח רכב של לפחות 400,000 ₪ לשנה, לכל לקוח.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן  קבלת מסמכי המכרז:

ניתן להוריד ללא תשלום את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן .


אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי 28.11.2018 בשעה 12.00.

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.

 

שאלות הבהרה:

ניתן להפנות שאלות הבהרה לאיש הקשר הגב' ציונה קלימי באמצעות דוא"ל : tziona@nioi.gov.il  עד ליום שני 12.11.2018.

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, ללא פרוט שם הפונה,  לא יאוחר מיום שלישי, 20.11.2018.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.