בחירת עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי"

מספר מכרז: מ(2042)2017
תאריך פרסום : 07/02/2018
תאריך הגשה : 14/03/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2042)2017 : בחירת עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי"

המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחור עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי" העוסק בנושאי רווחה  ומדיניות חברתית כמפורט במסמכי המכרז.

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, מפורטים בגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב אל מיה עורב הטל באמצעות מייל mayao@nioi.gov.il עד ליום           

       שני  19.2.2018. המוסד לא יתייחס לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

      תשובות  המוסד לשאלות יימסרו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי

       1.3.2018. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים כמפורט במכרז יש למסור ביד או  באמצעות שליח, בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13, קומה 2 בארכיב, אצל  יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה. 


4.   המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי, 14.3.2018  בשעה 12:00.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.