הנחת דגלון ונר זיכרון על קברי חללי פעולות איבה ביום הזיכרון תשע"ח-2018

מועצת תנועות הנוער בישראל
מספר מכרז: מ(2046)2017
תאריך פרסום : 18/12/2017
תאריך הגשה : 10/01/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר: מ(2046)2017

הנחת דגלון ונר זיכרון על קברי חללי פעולות איבה ביום הזיכרון תשע"ח (2018)


המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע פעולות הכוללות, הנחת דגלונים ונר זיכרון על קבריהם של חללי פעולות איבה ביום הזיכרון תשע"ח. השירות והפעולות צריכים להלום את ערכי יום הזיכרון ואת אופי אוכלוסיית נפגעי פעולות האיבה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-5382417, או באמצעות דוא"ל hedvaa@nioi.gov.il , עד ליום שני 25.12.2017. הביטוח הלאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות המוסד לשאלות, יועלו במרוכז, ללא פירוט שפ הפונה, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי, 2.1.2018.
  1.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 10.1.2018 בשעה 12:00. המוסד לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.
  3. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.