אספקת שירותי ייעוץ ואיבחון כלכלי עבור המוסד לביטוח לאומי

הזוכים הם: אביב ש.ש. יעוץ עסקי בע"מ,   גו'רג' שוקייר ושות', אם פקולטי בע"מ,   יונה אורן
מספר מכרז: מ(2051)2016
תאריך פרסום : 03/05/2017
תאריך הגשה : 02/08/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/06/2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

  1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה יידחה ליום חמישי, 13.7.2017.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי 2.8.2017 שעה 12.00.

 3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 


                                                              מכרז  מס' מ(2051)2016

                              אספקת שרותי ייעוץ ואיבחון כלכלי עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי באמצעות אגף השיקום (להלן – "המוסד") אחראי על פי חוק למתן שיקום מקצועי לאוכלוסיית הזכאים לכך, עפ"י הכללים הקבועים בחוק. כחלק מתהליכי אבחון ושיקום המבוטחים, נדרשים שירותי אבחון כלכליים, חונכות עסקית ויעוץ פיננסי, זאת לשם הכנת חוות דעת מקצועיות והגשתן לוועדות שיקום סניפיות כבסיס לקבלת החלטות מקצועיות שוטפות.

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן ייעוץ כלכלי בנושאים הבאים:

א. אבחון כלכלי.

ב.  חונכות עסקית.

 ג. יעוץ פיננסי.


תמצית תנאי הסף:

  המציע יעמיד לטובת ביצוע העבודה עד שני (2) יועצים בעלי הכישורים הבאים (על כל יועץ לעמוד בנפרד

   בכל דרישות סעיף זה). בהתאם לנספח 4.5.7 למכרז.


  1. השכלה - תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: כלכלה ו/או חשבונאות ו/או הנדסת תעשייה וניהול או בעל רישיון רואה חשבון. לצורך עמידה בתנאי סף יחשבו תארים המוכרים ע"י המל"ג בלבד.
  2. וותק וניסיון כללי - בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות  מסיום התואר הראשון או מקבלת רישיון רואה חשבון בתחום העסקי/כלכלי.
  3. ניסיון בתחום אבחון כלכלי ויעוץ עסקי - בעל ניסיון של 3שנים לפחות, מתוך 7 השנים האחרונות, בתחום האבחון והייעוץ העסקי (ליווי עסקי, ייעוץ כלכלי, אבחונים כלכליים, מתן חוות דעת כלכליות וכו'). בין היתר עבור גופים כגון  משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, מעוף, מט"י ו/או  קיבוצים וכו'.
  4. הסכם - במידה והיועץ/ים אינו/ם עובד/ים של המציע יש לצרף הסכם ו/או הסכם מותנה בין היועץ /ים לבין המציע.


פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז,כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן  קבלת מסמכי המכרז:

1.  ניתן להוריד, ללא תשלום, את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

     להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.   הגשת ההצעות:
     את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד

     לביטוח לאומי,  שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

    המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום רביעי ­­­­­­­­­­­­­­­­­ 12.7.2017 בשעה 12.00.

3.  שאלות הבהרה:
  המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הינו יום שלישי 23.5.2017 בשעה 12.00, באמצעות דוא"ל:           

  saritbosh@nioi.gov.il וזאת על פי המפורט במסמכי המכרז.

4. תשובות לשאלות הבהרה:

  המוסד לביטוח לאומי ישיב על שאלות ההבהרה עד ליום שני 19.6.2017,  באמצעות אתר האינטרנט של המוסד 

   בכתובת:  www.btl.gov.il  דף הבית מדור מכרזים קישור "שאלות ותשובות".

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.