אספקת מידע משפטי במדיה משפטית

הוצאת הלכות בע"מ
מספר מכרז: ת(1)2018
תאריך פרסום : 25/04/2018
תאריך הגשה : 06/06/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/05/2018

המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המועד האחרון לקבלת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 6.6.2018 שעה 12.00.


מכרז מספר: ת (1)2018 -  אספקת מידע משפטי במדיה מגנטית


המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לחברות שיש ברשותן מידע משפטי בבקשה לקבל הצעות לאספקת מידע משפטי במדיה מגנטית, לרבות עריכתו להדפסה.   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר   

    יוסי מרציאנו או אצל מר תומס זביטשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור 

     מסירה.

 3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  30.5.2018 בשעה 12:00.       
     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

  4.  שאלות הבהרה למכרז יש להפנות בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il  עד ליום

   רביעי  16.5.2018 אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
   שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, לא יאוחר מיום שני 28.5.2018 . 

  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.