כריית מידע מודיעיני

מספר מכרז: ת(17)2016
תאריך פרסום : 30/05/2018
תאריך הגשה : 05/09/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 03/07/2018

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה כדלקמן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה  נדחה ליום חמישי, 9.8.2018.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 5.9.2018 שעה 12.00.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

    

   


 מכרז מספר: ת (17)2016 - כריית מידע מודיעיני


המוסד לביטוח לאומי (להלן - "המוסד") מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת כלי ממוכן לכריית מידע מודיעיני מרשת האינטרנט בתחום המודיעין והסייבר וכמו כן, שירותים מקצועיים נלווים, לרבות: התקנת והטמעת המערכת, כח אדם מקצועי ומיומן, שירותי אחריות ותחזוקה שוטפת, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, הכול כמפורט במסמכי המכרז.


תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. אישור מחזור כספי - על המציע לצרף אישור רואה חשבון של המציע מודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, המפרט מחזור כספי (הכנסות) כללי, בכל אחת מהשנים 2014 ,2015, 2016 בש"ח ללא מע"מ  ולפחות 5 מיליון  ₪ בכל שנה, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.2.6 למכרז.
  2. על המציע לצרף להצעתו ערבות מקורית בלתי  מותנית לפקודת המוסד,  בסך של 100,000₪ (במילים: מאה אלף ₪), בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.1, למכרז ללא כל שינוי, הוספה או החרגה, בפרט כל שהוא.

    הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2018. לבקשת המוסד, המציעים יאריכו את תוקף ערבות ההצעה עד לקבלת החלטה סופית על תוצאות מכרז זה.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.

 3. רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, 

     כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

 4.שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: yoramb@nioi.gov.il  עד ליום שני 

    25.6.2018 .  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.          

   שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, 

   בכתובת הנ"ל, עד ליום חמישי 26.7.2018.

 5.  מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

     שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה  

     2  בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא

      קבלת אישור מסירה.

  6.המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  15.8.2018 בשעה 12:00.        
      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.

  7.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.