אחזקת ציוד מחשוב ושרתים באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

בקטגורית ציוד קצה - זכתה חברת טלקוד מחשבים בע"מ 
בקטגורית שרתי HP - זכתה חברת תים נטקום בע"מ
מספר מכרז: ת(8)2017
תאריך פרסום : 28/03/2018
תאריך הגשה : 16/05/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ת(8)2017: אחזקת ציוד מחשוב ושרתים באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ


המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי אחזקה לציוד מחשוב ושרתים באתרי המוסד ברחבי הארץ, כמפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות -  לחץ כאן.

 2.   רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, כמפורט 

       בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

  3.  שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: Erezt_michraz@nioi.gov.il  עד  

        ליום שלישי  17/4/18.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.        

        שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור

        מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום רביעי  2/5/18.

  4.   מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או

       באמצעות  שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13

       ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

        המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  5.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  16/5/18 בשעה 12:00.         

       המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.

  6.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.