שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר בת ים - מכרז חוזר

לא נבחר כל זוכה.   המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1012)2018
תאריך פרסום : 06/03/2019
תאריך הגשה : 27/03/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז  חוזר מספר ב (1012)2018:  שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר בת ים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר בת ים לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הוא כ- 1,000  מ"ר ברוטו, במפלס אחד,  אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות. ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. הנכס המוצע יהא בתחום המסומן במפה המצורפת כנספח ט' למסמכי המכרז.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שניים עשר חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות.
 4. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ. 

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו . על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי 14.3.2019 לגב' שלי יהודה באמצעות מייל  shellyy@nioi.gov.il .
 4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי 21.3.2019.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 27.3.2019 בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.