שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי

לא נבחר כל זוכה .
מספר מכרז: ב(1008)2019
תאריך פרסום : 13/03/2019
תאריך הגשה : 17/04/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 31/03/2019


 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז  זה   כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה על שאלות הבהרה נדחה ליום שני 8.4.2019.
 2. התאריך האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום רביעי 17.4.2019 שעה 12.00.

                

בשאר תנאי המכרז אין שינוימכרז מספר ב(1008)2019: שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר קרית מלאכי לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר לדמי שכירות , וכן דמי ניהול וחניות (אם קיימים).

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הינו כ-500 מ"ר ברוטו, במפלס אחד.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר קרית מלאכי, בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 21.03.2019 , לגב' שלי יהודה באמצעות  מייל shellyy@nioi.gov.il.
 3. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 08.4.2019.
 4. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, (ב-waze  יש לרשום ביטוח לאומי הנהלה ראשית) בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  17.4.2019 בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.