שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר נצרת

המכרז בוטל ובמקומו יצא מכרז משולב חדש לרכישה / שכירות נכס בנצרת.
מספר מכרז: ב(1010)2018
תאריך פרסום : 03/02/2019
תאריך הגשה : 27/03/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב(1010)2018:  שכירת משרדים  עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר נצרת

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר נצרת, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש יהא כ- 5,600 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות. ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. בקרבת הנכס המוצע יהיו לפחות 140 מקומות חניה לשימוש הבלעדי של המוסד.
 3. הנכס המוצע יהא בתחום המסומן במפה המצורפת בנספח ט' למכרז.
 4. שטח של כ-750 מ"ר ברוטו לפחות יהא במפלס הכניסה למבנה(לא קומת מרתף), ויהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנוע ובשיפוע שלא יעלה על התקנו לנגישות אנשים עם מוגבלויות למבני ציבור.
 5. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 5 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.
     
  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו . על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 18.2.2019  לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il .
 4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני, 11.3.2019.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  27.3.2019  בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.