קירוי ארקדה סניף תל אביב

אחים אבו חאטום בני סאעדה בע"מ
מספר הליך: ב(1014)2016
תאריך פרסום : 13/02/2019

   מכרז חוזר מספר ב(1014)2016: קירוי ארקדה סניף תל אביב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת פעם נוספת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות לקרוי ארקדה בסניפו שברחוב יצחק שדה 17 תל אביב והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים באחד מהסיווגים הבאים:  סיווג 100 ובהיקף כספי ג-1 לפחות במקצוע בנייה וסיווג 150 במקצוע קונסטרוקציות פלדה בהיקף כספי א-1 לפחות, סיווג 19 במקצוע מסגרות, וסיווג 12 במקצוע אלומיניום.
  3. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 21.2.2019 שעה 11.00 באתר שברחוב יצחק שדה 17 בתל אביב (באחריות מר יורם עסיס)  ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא יגיע לכנס הספקים ויגיש הצעה למכרז- הצעתו תיפסל.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:  

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז") .  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל yorama@nioi.gov.il או לפקס/מייל שמספרו 153506284400 למר יורם עסיס עד יום  חמישי, 7.3.2019 המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.
  4. תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל, באופן   מרוכז, ללא  פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום רביעי,  20.3.2019.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו, הינו יום רביעי 3.4.2019 בשעה 12.00. המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.
  2. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.