שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר שפרעם

אחים סמארה אחזקות בע"מ
מספר מכרז: ב(1015)2019
תאריך פרסום : 16/04/2019
תאריך הגשה : 05/06/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב (1015) 2019 : שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר שפרעם

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר שפרעם לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר לדמי שכירות  וכן דמי ניהול וחניות (אם קיימים).

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הינו בין 600 לכ-700 מ"ר לכל היותר בשני מפלסים רצופים כששטח בין כ-400 מ"ר לכ-500 מ"ר יהא במפלס הכניסה למבנה והיתר בקומה מעל.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר שפרעם,  בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 
 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 7.5.2019, לגב' שלי יהודה באמצעות  מייל shellyy@nioi.gov.il.
 3. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום רביעי 22.5.2019.
 4. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, (ב WAZE- ביטוח לאומי-הנהלה ראשית ירושלים) בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  5.6.2019  בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.