שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בדימונה

י.ח. דימרי בנייה ופיתוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1020)2019
תאריך פרסום : 10/10/2019
תאריך הגשה : 27/11/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 29/10/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מס' ב(1020)2019 :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. שאלות הבהרה ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום חמישי, ה – 7.11.2019.
  2. תשובות המוסד יתפרסמו עד ליום חמישי, ה – 21.11.2019.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי ה – 27.11.2019 שעה 12:00.

עדכון מיום 28.10.2019:

בקובץ המכרז שפורסם ביום 10.10.2019 נשמטו מספר עמודים.  קובץ זה הוחלף בקובץ מתוקן והוא המחייב את המציעים.  

ניתן לעיין בקובץ המעודכן בלחיצה על הקישור "קובץ המכרז".


מכרז מספר ב (1020) 2019:  שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בדימונה

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בדימונה.

תמצית תנאי הסף:  

  1. השטח הנדרש יהא בשתי חלופות אפשריות:

א. כ – 1500 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם בשכירות, ע"י מודד מוסמך מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.  

ב. כ –500 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם בשכירות, ע"י מודד מוסמך מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.  

כל המציע רשאי להציע הצעה לכל אחת מהחלופות או לשתיהן. על המציע אשר יגיש הצעה ל – 2 החלופות, להגיש 2 הצעות מחיר נפרדות.

2. הנכס המוצע יהא בתחומי העיר דימונה.

3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאימם תוך 12 חודשים לשטח של כ – 1500 מ"ר או תוך כ – 6 חודשים

    לשטח של כ – 500 מ"ר, עפ"י דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 31.10.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי, 14.11.2019
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  20.11.2019 בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סבה שהיא.