שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1028)2019
תאריך פרסום : 28/08/2019
תאריך הגשה : 23/10/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב (1028) 2019 : שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה.

תמצית תנאי הסף:  

  1. השטח הנדרש יהא כ-500 מ"ר ברוטו, במפלס אחד, בכל קומה (לא מרתף) ובלבד שיהא נגיש במעליות בהתאם לתקן הישראלי.
  2. הנכס המוצע יהא ברדיוס של עד 500 מטר מסניף המוסד אשר מצוי ברחוב הלל יפה 7א חדרה.
  3. הנכס המוצע יהא בקרבת צירי תנועה מרכזיים עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ-250 מטר.  

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 10.9.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי, 19.9.2019.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  23.10.2019  בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.