שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

אריגים תוצרת ארצנו בע"מ
מספר מכרז: ב(1031)2019
תאריך פרסום : 10/10/2019
תאריך הגשה : 20/11/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב (1031) 2019 : שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקריות.

תמצית תנאי הסף:  

  1. השטח הנדרש יהיה כ- 350 מ"ר ברוטו, אשר ימדד בכפוף לעקרונות המדידה בנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
  2. הנכס המוצע יהא במרחק של עד 4 ק"מ מסניף המוסד, ברחוב אחי אילת 50 קריית חיים.
  3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאימם תוך  6 חודשים, עפ"י דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 31.10.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי, 14.11.2019
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  20.11.2019 בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.