שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בראש העין - מכרז חוזר

 
מספר מכרז: ב(1036)2018
תאריך פרסום : 07/08/2019
תאריך הגשה : 18/09/2019 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1036)2018 : שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר ראש העין - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר ראש העין, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש יהא כ-300- 400 מ"ר ברוטו, במפלס אחד, בכניסה למבנה ויהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנוע.
  2. הנכס המוצע יהא בתחום העיר ראש העין, למעט פארק התעשיות אפק.
  3. הנכס המוצע יהא בקרבת צירי תנועה מרכזיים עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ-250 מטר.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו . על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום רביעי, 21.8.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי, 12.9.2019.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  18.9.2019  בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.