שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר ראש העין

במכרז זה לא נבחר כל זוכה
מספר מכרז: ב(1036)2018
תאריך פרסום : 05/05/2019
תאריך הגשה : 29/05/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1036)2018

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר ראש העין

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר ראש העין לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר לדמי שכירות, וכן דמי ניהול וחניות (אם קיימים).

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הינו בין 300 לכ-400 מ"ר ויהיה במפלס הכניסה למבנה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנוע.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר ראש העין, בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על כ- 250 מטר.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך חמישה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 13.5.2019 לגב' שלי יהודה באמצעות  מייל shellyy@nioi.gov.il.
 3. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 20.5.2019.
 4. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, (ב WAZE- ביטוח לאומי-הנהלה ראשית ירושלים) בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  29.5.2019  בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.