ייצור ואספקה של מכלי אחסון מקרטון גלי

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2019
תאריך פרסום : 04/08/2019
תאריך הגשה : 11/09/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 13/08/2019

להלן עדכון הכולל שינוי בנספח ט' למכרז. על המציעים לעיין בנספח המעודכן ולהגישו במסגרת הצעתם כשהוא חתום בר.ת.

להורדת נספח ט' המעודכן  - לחץ כאן .


מכרז מס' ה(1)2019: ייצור ואספקה של מכלי אחסון מקרטון גלי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור מכל/מכסה מקרטון גלי – פטנט.

תמצית תנאי הסף:  

א.           על המציע לצרף על גבי הטבלה בנספח י' רשימה של לפחות 3 לקוחות להם ביצע המציע עבודות בהיקף של 100,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), בשנים 2016,2017,2018 ( 

              לפחות לקוח אחד בכל שנה).

ב.           המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול ספרים בתוקף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג.           על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר ע"י עו"ד בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק תשלום שכר מינימום.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד ירון שטיין למייל: archive2@nioi.gov.il עד ליום חמישי 15.8.2019.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי 5.9.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 11.9.2019, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.