אספקת נייר טרמי למדפסות לעמדות שרות עצמי

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2018
תאריך פרסום : 30/01/2019
תאריך הגשה : 06/03/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מספר ה(2)2018: אספקת נייר טרמי למדפסות לעמדות שרות עצמי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר רציף טרמי למדפסות, לעמדות שרות עצמי של WINCOR NIXDORF, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור רו"ח על מחזור כספי של 400,000 ₪ לפחות, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.
  2.  המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
  3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 6.3.2019  בשעה 12:00.
  5. שאלות הבהרה ניתן להפנות לאיש הקשר על פי הפרטים המופיעים בסעיף 9 למכתב הפנייה במכרז,  עד ליום חמישי, 7.2.2019. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז  באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/ מדור מכרזים, עד ליום רביעי, 20.2.2019.
  6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.