הפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות

הזוכים הם:
אזור צפון - "גשר - שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל" , מכללת גל (ע"ר)
אזור מרכז - "גשר - שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל" , דנאל אדיר יהושע בע"מ.
אזור דרום - "גשר - שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל" , דנאל אדיר יהושע בע"מ.

          
מספר מכרז: מ(2003)2019
תאריך פרסום : 14/08/2019
תאריך הגשה : 06/11/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/09/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 6.11.2019 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
 2. ביתר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מספר מ(2003)2019 : הפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר להפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות לפי המוגדר במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:  

 1. המציע הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים קרי שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות  הנדרשים במכרז  בהיקף של לפחות  4,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2018,2017,2016.

2.המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח בשיקום תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות ו/או הכנתם להשתלבות בשוק העבודה,   וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה ב- 24 חודשים

   לפחות (לא חייב ברציפות) במהלך התקופה 1.1.2016-31.12.2018 לפחות 25 אנשים עם מוגבלות מידי חודש, שנקבעה להם דרגת נכות רפואית של 20% לפחות.

3. המציע מפעיל (לרבות בבעלות\שכירות\קבלן משנה) לפחות מתחם שירותים אחד בכל אחת מהערים המפורטות בסעיף 2.3.2 בתחום האזורי הגיאוגרפי אליו מוגשת הצעתו.   

     המתחמים עונים על הדרישות המפורטות בסעיף 2.3.2.

4. על המציע להיות בעל הסכמים חתומים, בתוקף שנתיים לפחות מהתאריך האחרון להגשת ההצעות (סעיף 0.1 ) עם לפחות 3 ארגונים תעסוקתיים בערים שונות של האזור הגאוגרפי 

    המוצע, וזאת לצורך התנסות תעסוקתית של מקבלי השירות בתכנית. מדובר במקום עבודה בו  תחת קורת גג אחת  יש מגוון התנסויות תעסוקתיות ומספר עמדות עבודה.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד ענבר דוד למייל davidi@nioi.gov.il עד ליום חמישי 5.9.2019.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי 26.9.2019.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, תאריך 23.10.2019, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.