הצבה, התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגיינים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף

טוטולט ישראל בע"מ
מספר מכרז: מ(2007)2018
תאריך פרסום : 27/02/2019
תאריך הגשה : 03/04/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/03/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינוי במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון למתן תשובות הבהרה נדחה ליום שלישי,  26.3.2019 .

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר מ(2007)2018 : הצבה, התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף

תמצית תנאי הסף:

 1. היקף הכנסותיו של המציע מאספקה, הצבה, התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כסוי ניילון מתחלף בשנת 2018 הינו 50,000 ₪ לפחות.
 2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהתקנה ותחזוקה של לפחות 30 מכשירים של הדגם המוצע למושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף ללקוח אחד לפחות ועד לתאריך פרסום המכרז.
 3. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

   אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל  shlomoda@nioi.gov.il עד יום שני 11.3.2019. המוסד לא יתייחס לשאלות שתגענה לאחר מועד זה.
 3. תשובות  המוסד לשאלות, תימסרנה במרוכז,  באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום רביעי, 20.3.2019.
 4. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח, בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו, על פי המפורט במסמכי המכרז.
 5. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 6. המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 3.4.2019  בשעה 12:00.
 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא    יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.