ניהול והפעלת מערך הזמנות לאירוח בבתי מלון וטיפולים בחמי מרפא לזכאי המוסד לביטוח לאומי

השטיח המעופף בע"מ
מספר מכרז: מ(2009)2019
תאריך פרסום : 18/08/2019
תאריך הגשה : 30/10/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2009)2019 :  ניהול והפעלת מערך הזמנות לאירוח בבתי מלון וטיפולים בחמי מרפא לזכאי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר עבור ניהול והפעלת מערך ההזמנות לאירוח בבתי מלון וטיפולים בחמי מרפא לזכאי המוסד לביטוח לאומי.

תמצית תנאי הסף:  

1.    מחזור עסקי שנתי בתחום ניהול מערך ההזמנות לאירוח בבתי מלון בהיקף של לפחות 6.4 מיליון ש"ח בשנה.               

2.    רישיון בתוקף לסוכנות נסיעות / סוכנות לתיירות פנים.

3.    הפעלת מרכז הזמנות ארצי לשירותי נופש בהיקף של לפחות 2 נציגי שירות.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").   הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד לביטוח לאומי,   כנרת קלה עד ליום חמישי 12.9.2019 במייל:  kineretk@ nioi.gov .
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי תאריך  26.9.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, תאריך 30.10.2019 , שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.