אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לאומי

אזור 1 - שלג לבן (1986) בע"מ
אזור 2 - מודיעין אזרחי
מספר מכרז: מ(2014)2019
תאריך פרסום : 18/06/2019
תאריך הגשה : 21/08/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/08/2019

להלן עדכון הכולל שינוי בנספח ה' למכרז. על המציעים לעיין בשינוי זה ולהגישו במסגרת הצעתם כשהוא חתום בר.ת.

להורדת נספח ה' המתוקן לחץ כאן


מכרז מספר מ(2014)2019 : אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי באמצעות אגף הביטחון, מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי אבטחה לסניפי המוסד הפרושים ברחבי הארץ, בשני אזורים נפרדים.

תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות באותם תנאים ב 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

א. על המציע לצרף אישור על היותו עוסק מורשה, בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

ב. המציע מחזיק לפחות שני משרדים פעילים, באזור בו הגיש את ההצעה.

פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

  1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי,  במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים (מאחורי בנייני האומה) אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3.   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 21.8.2019, בשעה 12:00.  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת
      המכרזים.
  4. שאלות הבהרה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: yosish@nioi.gov.il  .  השאלות יישלחו עד ליום רביעי 10.7.2019 .  המוסד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
  5.  תשובות לשאלות ההבהרה יועלו לאתר האינטרנט של המוסד עד ליום חמישי 8.8.2019.
  6.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או  את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות,     תקציביות או אחרות.
  7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.