הפקת עיתון 'הגיל החדש'

דורות לקידום אוכלוסיה מבוגרת בע"מ
מספר מכרז: מ(2020)2018
תאריך פרסום : 28/07/2019
תאריך הגשה : 18/09/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 29/08/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2020) 2018 : הפקת עיתון "הגיל החדש"

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום ראשון, ה – 8.9.2019.

 2.  המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 18.9.2019 בשעה 12.00.

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 

 

 


מכרז מספר מ(2020)2018: הפקת עיתון 'הגיל החדש'

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור הפקת עיתון 'הגיל החדש'.

תמצית תנאי הסף:   

1. בעל מחזור עסקים שנתי לשירותים הנדרשים במכרז, בהיקף של לפחות 480,000 ₪.

2. בעל ניסיון מוכח באספקת השירותים וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז ל – 3 לקוחות,  בהיקף כספי של 120,000 ₪ לפחות בשנים 2016,2017,2018.

3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

4. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א- 1991.

5. המציע יידרש להעמיד לצורך מכרז זה עובד מטעמו אשר ישמש כעורך העיתון וירכז את העבודה מול הביטוח הלאומי. 

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מרא שעמוד זה ('קובץ המכרז'). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד מרים לוי למייל: miryamle@nioi.gov.il   עד ליום ב' תאריך 12.8.2019.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ה' ה – 29.8.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 11.9.2019, שעה 12:00.  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.